Bedömning av klimatrisker

Alla verksamheter kommer att påverkas av klimatförändringarna i olika grad, beroende på bransch och geografisk placering. EU-taxonomin, som är en hörnsten i den europeiska gröna given, utgör grunden för flertalet nya lagkrav som styr hur verksamheter ska hantera klimatrelaterade risker och möjligheter.

  • Sedan 2020 är det enligt PRI (Principles for Responsible Investment) obligatoriskt för investerare att utföra klimatriskbedömningar i linje med TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).
  • Från och med 2022 måste alla stora, börsnoterade företag även följa EU:s taxonomi och från 2023 rapportera hur väl de uppfyller taxonomins tekniska kriterier.
  • Med de nya regelverken SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) utökas kraven ytterligare, vilket bekräftar EU-taxonins roll som grund för ansvarsfull och hållbar finansiering och företagsrapportering.

RiskMap hjälper er att navigera dessa regelverk och säkerställa att ni möter Taxonomins miljömål nummer 2: Klimatanpassningar, och stärker er position inför de nya EU-direktiven

Så gör du en klimatriskanalys

Tjänsten är uppdelad i tre enkla steg. Först behöver dina klimatrisker kopplade till beståndet visualiseras. Nästa steg är att analysera och sammanställa data i en rapportformat. Beroende på utfall kan det finnas behov av ytterligare fördjupad analys.

Tre enkla steg för att börja arbeta

Steg 1

Visualisera risker

- Skapa ett konto: Vi lägger vi upp dina fastigheter i RiskMap – nu kan du logga in och se dina fastigheter och klimatrisker samlade på en och samma plats.
- Boka möte med oss: Du får två timmars kostnadsfri rådgivning för att gå igenom dina fastigheter på RiskMap och identifiera klimatrisker och sårbarheter.

Steg 2

Klimat- och omställningsanalys

a. En klimatriskrapport som omfattar hela ditt bestånd, med generella åtgärdsförslag för varje identifierad risk.
b. En omställningsanalys som inkluderar kvalitativ och finansiell analys för ditt bestånd och verksamhet, i enlighet med TCFD:s rekommendationer.

Steg 3

Fördjupad klimatriskanalys

- Fördjupad klimatriskanalys: För fastigheter med höga klimatrisker hjälper vi att ta fram en fördjupad klimatriskanalys.

GÖR EN HÅLLBARHETSRESA MED OSS

Utöver tjänster direkt kopplade till klimatrisker, hjälper vi er gärna på hela hållbarhetsresan! Allt från omställning av förvaltning och ledningssystem, resurseffektivisering, miljöcertifieringar till fastighetsvärdering, hyresgästdialog och mycket mera.
Mer om våra tjänster

HÅLLBAR FASTIGHETSÄGARE

Integrera klimat i din investeringsstrategi och redovisning. Vi visar vägen!

HÅLLBAR INVESTERARE

Integrera klimatrisker och gör en grönomställning. Vi visar hur!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.