Login

Bedömning av klimatrisker

Alla verksamheter kommer att påverkas av klimatförändringar i olika grad beroende på bransch och geografisk placering. Olika lagkrav kopplade till Parisavtalet träder löpande i kraft.

  •  Sedan 2020 är det obligatoriskt för investerare inom ramen för PRI (Principles for Responsible Investment) att utföra klimatriskbedömningar i linje med TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).
  • Med start 2022 ska alla stora, börsnoterade företag följa EU:s taxonomi och från 2023 rapportera hur väl de uppfyller taxonomins tekniska kriterier.

RiskMap hjälper dig hela vägen med Taxonomi miljömål nummer 2: Klimatanpassningar, anpassning till klimatförändringar och klimatriskbedömningar i linje med TCFD.

Så gör du en klimatriskanalys

Tjänsten är uppdelad i tre enkla steg. Först behöver dina klimatrisker kopplade till beståndet visualiseras. Nästa steg är att analysera och sammanställa data i en rapportformat. Beroende på utfall kan det finnas behov av ytterligare fördjupad analys.

Tre enkla steg för att börja arbeta

Steg 1

Visualisera risker

a.  Skapa ett konto: Vi lägger vi upp dina fastigheter i RiskMap – nu kan du logga in och se dina fastigheter och klimatrisker samlade på en och samma plats.
b.  Boka möte med oss: Du får två timmars kostnadsfri rådgivning för att gå igenom dina fastigheter på RiskMap och identifiera klimatrisker och sårbarheter.

Steg 2

Klimatriskrapport

c.  Klimatriskrapport: Vi tar fram en rapport med riskstatus för hela beståndet och generella åtgärdsförslag för respektive identifierad risk.
d.  Intyg på genomförd klimatriskarbete: Vi utfärdar ett intyg, en stämpel på att du tar ditt ansvar i arbetet med klimatanpassning.

Steg 3

Fördjupad klimatriskanalys

e.  Fördjupad klimatriskanalys: För fastigheter med höga klimatrisker hjälper vi att ta fram en fördjupad klimatriskanalys.

GÖR EN HÅLLBARHETSRESA MED OSS

Utöver tjänster direkt kopplade till klimatrisker, hjälper vi er gärna på hela hållbarhetsresan! Allt från omställning av förvaltning och ledningssystem, resurseffektivisering, miljöcertifieringar till fastighetsvärdering, hyresgästdialog och mycket mera.
Mer om våra tjänster

HÅLLBAR FASTIGHETSÄGARE

Integrera klimat i din investeringsstrategi och redovisning. Vi visar vägen!

HÅLLBAR INVESTERARE

Integrera klimatrisker och gör en grönomställning. Vi visar hur!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.