Allmänna villkor

Senast uppdaterad 2022-09-28

Dessa allmänna villkor tillämpas vid användning av RiskMap-verktyget (“Tjänsten”) som drivs av RiskMap AB (”Leverantören”) och reglerar våra relationer med våra användare och slutanvändare, och hur vi samlar in och använder information om våra användare och slutanvändare, och hur vi använder denna information. Genom att använda information, funktioner och verktyg som är tillgängliga i Tjänsten ger användaren (”Användaren”) sitt godkännande och samtycke till dessa allmänna villkor. Användaren ansvarar själv för sina inloggningsuppgifter och är också fullt ut ansvarig för sina Slutanvändares handlingar (enligt definition nedan).

1. Definitioner

Användare” – En juridisk person, fastighetsbolag, konsult eller annan organisation.

Slutanvändare” – En fysisk person som Användare har givit tillgång till Tjänsten. Slutanvändare ska vara anställd hos er, eller jobba för er räkning, till exempel en konsult.

’’Standard tjänsten’’ – RiskMap verktyget utan specifika kundanpassningar

’’Tillförlitliga aktörer’’ – Statliga myndigheter och/eller expertmyndighet som kommuner, SMHI, MSB, SIG och SGU.

’’Open source’’ – Data som släpps under en licens där upphovsrättsinnehavaren ger användarna rättigheter till användning och distribution.

’’Riskfastigheter’’ – Fastigheter som ligger i områden med ökade klimatrisker och sårbarheter

’’Systemleverantör’’ – Esri Sverige är systemleverantör av ArcGIS plattformen. Tjänsten bygger på ArkGIS plattformen för skapandet av webbaserade GIS-kartor.

2. Beskrivning av Tjänsten

Tjänsten är en digital plattform som används för att samla in Open source klimatscenario- och historiskdata och för visualisering och analys av risker kopplade till Användarens Fastighetsbestånd.  Leverantören kopplar samman Användaren med aktörer som på olika sätt erbjuder tjänster eller produkter kopplade till hållbarhet. Tjänsten omfattar, men är inte begränsad till, insamling av senaste klimatdata och utredningar från Tillförlitliga aktörer, uppladdning av Användarens Fastighetsbestånd, samverkan, övervakning av Riskfastigheter, framtagning av klimatanalysrapporter och intyg på att Användaren har tagit ansvar i arbetet med klimatanpassning.

3. Immateriella rättigheter

Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara skyddas av Leverantörens eller tredje mans upphovsrätt. Tjänstens innehåll får inte användas i en vidare utsträckning än vad som följer av funktionerna i Tjänsten eller som uttryckligen framgår av dessa allmänna villkor. All information som laddas upp till, överförs genom, görs allmänt tillgänglig eller läggs till i Användarens utrymme i Tjänsten ska vara och förbli Användarens eller dess lagliga ägares egendom.

4. Behandling av personuppgifter och Användarens data

Leverantören värnar om Slutanvändarens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns för att skydda denna. Endast ett fåtal personer med särskild behörighet och som arbetar direkt med Tjänsten har tillgång till personuppgifter kopplade till Slutanvändare. Personuppgifter behandlas såväl manuellt som av datorer.

Slutanvändarens personuppgifter (e-postadresser, namn, telefonnummer, inloggningsuppgifter, personnummer, IP-adress och postadress) och kontoinformation kommer att behandlas och lagras för följande ändamål:

 • Verifiera Användarens och Slutanvändarens identitet, t.ex. i samband med inloggning
 • Anpassa innehåll och erbjudanden till Användaren och Slutanvändare
 • Analysera beteendemönster i aggregerat format i syfte att vidareutveckla Tjänsten
 • Tillhandahålla Tjänsten

Leverantören kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner såsom till exempel marknadsföring och tekniska tjänster för Tjänsten. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Leverantören (i sådant fall ingår Leverantören ett personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantören). Leverantören behandlar alla personuppgifter i enlighet med Leverantörens integritetspolicy och Leverantörens underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Leverantören.

Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter efter avslutat uppdrag och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än för att fullfölja sitt uppdrag för Leverantören.

Leverantören gör inte några som helst äganderättsanspråk på Användarens Fastighetsbestånd. Användaren ger dock samtycke till att Leverantören har tillgång till Användarens Fastighetsbestånd med syfte att Leverantören ska kunna meddela Användaren om potentiella risker och möjligheter och därmed erbjuda relevanta tjänster.

5. Användarens åtaganden (inkl. missbruk)

Användaren ansvarar för att Användaren och dess Slutanvändare hemlighåller sina respektive lösenord som, tillsammans med användarnamn, utgör inloggningsuppgifter till Tjänsten.

Användaren ansvarar alltid för sitt konto, oavsett om någon annan har använt det, med eller utan Användarens tillåtelse.

Det är förbjudet att kopiera annan Användares inloggningsuppgifter, använda sådan information eller överföra sådan information. Om Användaren skulle upptäcka att någon använt Användarens inloggningsuppgifter, vänligen kontakta kundtjänst omedelbart.

Användaren är ansvarig för att ange korrekta användaruppgifter när Användaren registrerar ett konto på Tjänsten. Det är inte tillåtet att uppge falsk information om sig själv eller annan Användare.

Användare som bryter mot dessa allmänna villkor kan när som helst och utan förvarning bli avstängd från Tjänsten och få sitt konto raderat.

Vid beställning av Tjänst krävs en fullmakt enligt Leverantörens mall. Användaren godkänner att Leverantören får skapa konto hos Systemleverantören åt Användaren.

6. Sekretess och säkerhet för Användarens data

Leverantören ansvarar för att Användarens Fastighetsbestånd och annan data behandlas med sekretess och kommer inte att delge enskilda data till någon annan part med undantag för följande situationer:

 1. Användaren själv
 2. Tredje part som Användaren har godkänt eller delat sina data med
 3. Slutanvändare (om denna är någon annan än Användaren själv)
 4. Anställda hos Leverantören eller Leverantörens underleverantörer där delgivande krävs för att Leverantören ska kunna leverera Tjänsten.

Leverantören kommer att använda insamlade data om Användarens Fastighetsbestånd för följande ändamål:

 1. för att tillhandahålla Tjänsten till Användaren;
 2. för att adressera information om Tjänsten till Användaren;
 3. för att administrera och vidareutveckla Tjänsten;
 4. för att kunna göra individuella anpassningar av Tjänsten;
 5. för att förse Användaren med relevant information, exempelvis potentiella risker och möjligheter, jämförelsevärden eller anpassade erbjudanden; och
 6. för att aggregera användardata från Slutanvändare för framtagning av klimatriskanalyser.

7. Insamling av klimatdata

Leverantörens ansvar för insamling av senaste tillgängliga Open source data från Tillförlitliga aktörer kopplat till Standard tjänsten. vilket görs med frekventa mellanrum. Leverantören har inget generellt ansvar för tredje parts data tillgänglighet eller kvalitet.

Vid insamling av data till Standard tjänsten, är det Leverantörens ansvar att:

 1. kontrollera årligen om nya data hos Tillförlitliga aktörer finns tillgängliga
 2. arbeta in i tjänsten nya data i befintligt skick (“as is”) utefter Leverantörens grafiska profil.
 3. säkerställa att Användaren har tillgång till senaste data.

8. Kostnader och betalningsvillkor

Om inte annat avtalats gäller aktuell prislista. Prislistan reglerar återkommande avgifter, engångsavgifter och konsultarvoden.

Återkommande avgifter, engångskostnader och konsultarvoden faktureras en gång per månad i efterskott.

Steg 1: Ett abonnemang för Standard tjänsten har återkommande fast avgift baserad på antal fastigheter. Tillägg av fastigheter till Användarens abonnemang har engångs fast avgift per adderad fastighet baserad på antal fastigheter. Steg 2: Framtagning av klimatriskrapport för Användarens fastighetsbestånd har fast avgift per rapport samt fast avgift per fastighet baserad på antal fastigheter.Steg 3: Fördjupad klimatriskanalys för fastigheter i riskzon debiteras per timme mot offert.

Steg 4:  Tjänster som kundanpassningar av Tjänsten, implementering och klimatanpassningsarbete, EU: Taxonomi, miljöcertifieringar, (m.m.) och andra konsultuppdrag debiteras per timme mot offert.

Engångsavgifter faktureras vid beställning, om inte annat har överenskommits. Alla beställningar är slutgiltiga och bindande.

Alla priser i prislistan anges exklusive moms. Alla fakturor har 30 dagars betaltid. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt underlag samt eventuella avgifter för att säkerställa betalning.

Leverantören har rätt att höja priset, med direkt verkan, om höjningen beror på omständigheter vi inte kan kontrollera, till exempel förändring av valutakurs, skatt eller annan omständighet av ekonomisk betydelse som påverkar kostnaden för att tillhandahålla Tjänsterna.

Leverantören har också rätt att höja priset i andra fall men då måste vi kontakta er senast trettio (30) dagar innan vi höjer priset för att informera er om förändringen. Det nya priset börjar gälla först när nästa betalningsperiod börjar. Ni har möjlighet att till dagen innan prishöjningen träder ikraft säga upp Avtalet med oss.

9. Tillgänglighet och fel

Leverantören strävar efter att Tjänsten skall vara fri från tekniska fel, virus och spam men kan inte garantera detta och garanterar därmed inte heller detta.

Leverantören garanterar inte att Tjänsten fungerar felfritt i alla lägen. Funktioner kan t.ex. vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll och/eller av annan anledning vara ur funktion, utan att någon ersättning sker.

Leverantören ansvarar inte för att den information som erhålls från Tjänsten är korrekt eller fullständig med hänvisning till tredje parts ansvar för data tillgänglighet och kvalitet.

10. Ansvarsbegränsning

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och används helt på egen risk. Leverantören tar inget ansvar för Användares åsikter eller handlingar, eller baserade på information erhållen från Tjänsten, och är under inga omständigheter ansvarig för indirekta eller direkta skador eller förluster, eller skador på grund av förlorad data, trasiga datorer, avbrott i verksamheten eller annat som orsakats av användningen av eller oförmåga att använda Tjänsten, eller som har uppstått i något samband med Tjänsten.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser/informationstjänster som tillhör tredje part. Leverantören tar inte något ansvar för denna information eller dess riktighet.

Leverantörens totala maximala skadeståndsansvar ska aldrig överstiga 15 prisbasbelopp.

11. Uppsägning

Dessa allmänna villkor gäller från och med det tidigare av följande två datum; 1) offertdatum efter accept eller 2) det datum Användaren har accepterat dessa villkor genom att kryssa i anvisad ruta vid skapandet av konto, och gäller tills vidare med trettio (30) dagars uppsägningstid. Kostnad för tillägg av fastigheter till Användarens abonnemang och Systemleverantörens fasta avgift återbetalas ej.

För Standard tjänsten gäller ett (1) års, tre (3) års och fem (5) års bindningstid. Abonnemanget kan inte avslutas i förtid. Om abonnemanget inte aktivt avslutas senast tre (3) månader innan utgången av abonnemangstiden förnyas abonnemanget automatiskt med abonnemangsperioder om ett (1) år i taget.

Uppsägning ska meddelas Leverantören skriftligen via support@riskmap.se

12. Allmänna bestämmelser

Användaren får inte överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter i enlighet med dessa allmänna villkor.

Dessa villkor ersätter och ska ha företräde framför samtliga tidigare avtal, överenskommelser och förhandlingar mellan parterna, oavsett om dessa har dokumenterats i skrift eller inte, avseende föremålet för dessa allmänna villkor.