RiskMap Verktyg

Visualisera och analysera dina klimatrisker med vårt enkla verktyg!

HOPPAS PÅ DET BÄSTA – MEN FÖRBERED DIG FÖR OVÄDER

Klimatförändringarna kommer leda till mer frekventa och extrema väderförhållanden – översvämningar, kraftiga skyfall, skred och värmeböljor kommer bli vanligare i olika delar av landet. Som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HUR KAN RISKMAP HJÄLPA DIG I MED VISUALISERING OCH ANALYS AV KLIMATRISKER?

RiskMap är en unik tjänst där du kan samla dina fastigheter, klimatrisker och sårbarheter på ett och samma ställe. Använd den för visualisering och analys av klimatrisker, lagkravuppfyllnad samt vid kommunikation och marknadsföring. Du som kund får en obegränsad tillgång till verktyget och kan löpande undersöka klimatrisker på potentiella förvärv, lägga till nya eller ta bort gamla fastigheter vid förändring i beståndet.

VI HJÄLPER DIG MED:

  • Identifiering av klimatrisker kopplade till ditt fastighetsbestånd
  • Klimat- och omställningsriskanalys och ekonomisk värdering i linje med EU: Taxonomi och TCFD
  • Utveckling och implementering av riskreducerande åtgärder, utvecklings- och underhållsarbete

HUR LÅNGT HAR DU KOMMIT I ARBETE MED KLIMATRISKER?

KÄNNER DU TILL KLIMATRISKER FÖR DITT BESTÅND?

Det första steget du vill göra är att skaffa översiktlig kunskap över klimatrisker ditt bestånd står inför. Du vill veta om några av dina fastigheter ligger i riskzon, dvs. i områden med ökade klimatpåfrestningar och sårbarheter.

Visualisera risker: Du får tillgång till vårt webbaserade GIS-verktyg. Vi samlar dina fastigheter tillsammans med klimatrisker och sårbarheter på ett och samma ställe vilket du får en obegränsad tillgång till. Nu kan du enkelt identifiera om någon av dina fastigheter ligger i riskzonen.

Boka möte med oss: Du får två timmars kostnadsfri genomgång av beståndets sårbarheter och klimatrisker.

KLIMATRISKRAPPORT & INTYG

KLIMATRISKRAPPORT & OMSTÄLLNINGSANALYS

Att känna till sina klimatrisker är bra, men nu vill du få det dokumenterat för att kunna integrera dem i ditt arbete med klimatanpassning och visa andra intressenter att du tar ansvar.

a. Klimatriskrapport: Vi hjälper dig att utveckla en klimatriskrapport för ditt fastighetsbestånd, med en detaljerad analys av klimatrelaterade risker och utformning av generella åtgärdsförslag för varje identifierad risk.

b. Omställningsanalys: Vi utarbetar en rapport som innehåller en kvalitativ och finansiell analys av omställningsrisker samt möjligheter för ditt bestånd och verksamhet, i enlighet med TCFD:s rekommendationer.

FÖRDJUPAD ANALYS AV FATIGHETER I RIKSZON

Du känner till att några av dina fastigheter ligger i riskzon, dvs. i områden med ökad risk för klimatpåfrestningar och sårbarheter. För att precisera risker och vad som kan göras åt dessa vill du nu ta nästa steg och skaffa dig djupare kunskap om dina riskfastigheter.

Klimatriskanalys: Vi hjälper dig att ta fram en fördjupad klimatriskanalys. Med den får du en noggrann bedömning av klimat- och omställningsrisker för den specifika fastigheten med hänsyn till omgivning, byggkonstruktion och den bedrivna verksamheten. Du kommer även få specifika riskreducerande åtgärdsförslag, prioriteringsordning och förslag på utvecklings- och underhållsinsatser.

IMPLEMENTERING OCH KLIMATANPASSNINGSARBETE

I denna fas har du kunskaper över klimatrisker för hela beståndet inklusive riskfastigheter. Nu vill du implementera klimatriskreducerande åtgärder, utveckla eller hållbarhetsanpassa rutiner, policydokument och affärsplan – så att dessa lever upp till krav och verksamhetens mål. Du ser affärsmöjligheter i att hållbarhetsarbetet kan minska driftkostnader, öka fastighetsvärde samt attrahera mer kapital i form av gröna investeringar – och du vill bli ännu bättre.

Klimatomställning: Vi hjälper dig hela vägen, allt från utveckling eller anpassning av policy och rutiner, till implementering av klimatriskåtgärder, förvaltningsplaner, miljöcertifieringar och hållbarhetsredovisningar. Läs gärna mer om alla våra tjänster under ’’Alla våra tjänster’’ eller hör av er direkt till oss!

VID KÖP AV NYA FASTIGHETER

Vid planerat förvärv hjälper vi gärna dig med ESG Due Diligence som utöver de finansiella, kommersiella och tekniska delarna tar hänsyn även till ESG och klimatfrågor.

FÅ HYRESGÄSTER MED PÅ NOTAN FÖR KLIMATRISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Det är alltid bra att ha med sig hyresgäster vid klimatomställningen, speciellt i frågor som kan påverka hyran. Vi hjälper er i hyresgästdialog och hyresförhandlingar för att få alla med på resan.

Har du några frågor? Se om du hittar svar under FAQ eller ta direkt kontakt med oss!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering. Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering.
Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras..

Ja, med RiskMap kan du klimatscreena vilken punkt som helst på kartan och även använda data vid projektering av nyproduktion eller vid planerat köp.

RiskMap använder sig av befintlig geodata och statistik för olika klimatrelaterade risker som tagits fram av svenska myndigheter som länsstyrelsen, kommuner, SMHI, MSB, SIG, SGU, mm. Vi arbetar systematiskt med uppföljning och kontroll av ny data så att du får tillgång till relevant data samlad på ett på ett och samma plats.

Steg 1: RiskMap konto har en fast årsavgift samt engångskostnad per tillagd fastighet. Priset anpassas efter antal fastigheter i kundens bestånd.
Steg 2: Klimatriskrapport för hela beståndet har en fast avgift på 17 995 kronor per rapport samt en fast avgift per fastighet. Pris per fastighet anpassas efter antal fastigheter som ska ingå i rapporten.
Steg 3: Fördjupad klimatriskanalys debiteras per timme mot offert.
Steg 4: Alla andra tjänster debiteras per timme mot offert.
När du tecknar 3 års / 5 års avtal får du 5% / 10% rabatt på steg 1 och steg 2. För mer information – se PRISER.

Skicka förfrågan med passande tider till info@riskmap.se, så hör vi av oss snarast!

Bekräftelsemejl skickas till den e-postadress som du anger vid beställning. Om du inte har mottagit bekräftelsemejl, börja med att kolla din skräppost. Om den inte finns där kan du kontakta oss på info@riskmap.se, så hjälper vi dig.

Steg 1: Beräknad tid för att du ska få ditt eget RiskMap login med hela fastighetsbeståndet tillagd är 5 arbetsdagar.

Steg 2: Leverans av klimatriskrapport är mellan 2–6 veckor. Tidsvariation beror på fastighetsbeståndets storlek, spridning samt omfattningen av aktuella risker.

Steg 3: Leveranstiden av fördjupad klimatriskanalys specificeras i offerten.

Intyget gäller för det datumet den utfärdats. Det syftar till att ge en översiktlig bild över fastighetsbeståndets utsatthet för olika klimateffekter och risker, kopplat till klimatförändringar baserat på data vi besitter i dagsläget. För att dina fastigheter ska vara säkra, rekommenderar vi dig att arbeta kontinuerligt med klimatanpassning – det är därför vi kallar RiskMap för ett levande verktyg där du löpande kan lägga till nya fastigheter och få tillgång till aktuell klimatdata.

Ja, i dem flesta fall kan du uppfylla max-krav (Väsentligt bidra) genom att ta steg 1: klimatscreening och steg 2: klimatriskrapport i situationer där det inte finns några större klimatrisker inom fastighetsbeståndet. Ifall det finns fastigheter med större klimatrisker kommer även steg 3: fördjupad klimatriskanalys och ev. anpassningsåtgärder behöva vidtas för att klara EU: Taxonomi Mål 2 kraven.

Ja. Skicka din förfrågan till info@riskmap.se, så skickar vi ut rapporten igen i mån av tid.

RiskMap är ett flexibelt verktyg där vi kan skräddarsy innehållet efter dina behov. Om du redan använder GIS inom verksamheten kan vi hjälpa dig att flytta data från ditt befintliga GIS-verktyg till RiskMap – så all data blir tillgänglig via webben samlad på ett och samma ställe. Hör av dig ifall du har några funderingar!

Prata med oss