Login

EU Taxonomi

Tillsammans med RiskMap

EU TAXONOMI

EU taxonomin är regelverk som ska hjälpa med klassificering och omdirigering av investeringar mot miljömässigt hållbara företag. Den har sitt ursprung i Parisavtalet och ska hjälpa uppnå klimatneutralitet till år 2050.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BEHÖVER DU HJÄLP MED TAXONOMI?

Omfattas du av regelverket eller ser marknadsmöjligheter i EU Taxonomi – RiskMap hjälper dig genom hela processen.

Med hjälp av RiskMap-verktyget kan du på ett simpelt sätt uppfylla krav för EU Taxonomi mål 2: Anpassning till klimatförändringar.

Vi hjälper dig gärna med hela EU Taxonomi processen, allt från nulägesanalys och affärsplanutveckling, till framtagning av klimatmål och mätetal samt produktion av taxonomiredovisningen mm.

VAD BEHÖVER DU VETA OM TAXONOMI?

Den 1 januari 2022 trädde EU Taxonomin i kraft. Regelverket ställer omfattande krav på aktörer som vill klassificeras som hållbara. För att klassas som hållbar behöver verksamheten inkludera taxonomin i sin årsredovisning och bevisa att man väsentligt bidrar till minst ett av EU taxonomins sex miljömål, inte orsaka skada för något av målen samt uppfyller minimumkraven.

EU TAXONOMINS SEX MILJÖMÅL:

AKTÖRER OM OMFATTAS AV EU TAXONOMIN

Investerare och finansinstitut som tillhandahåller finansiella produkter inom EU. Tex. banker, pensionsfonder, kapitalförvaltare med flera.

Företag som omfattas av EU-direktivet om icke-finansiell rapportering.

  • Företag med fler än 250 medarbetare
  • Företag med balansomslutning över 175 miljoner kronor
  • Företagets med nettoomsättning över 350 miljoner kronor

BRANSCHER SOM OMFATTAS AV EU TAXONOMIN

EU Taxonomin omfattar dem flesta stora branscher, allt från skogsbruk och energi till finans, bygg- och fastighet med flera. Inom bygg- och fastighetsbranschen utvärderas företag med verksamhet inom följande:

  • Nybyggnation
  • Renovering
  • Installationer med inverkan på energiprestanda
  • Förvärv av byggnader och befintliga byggnader

SÅ KOMMER EU TAXONOMI PÅVERKA DIG

Stora företag: EU Taxonomin kommer ha sin främsta inverkan på stora börsnoterade företag som direkt omfattas av regelverket. Vid ett misslyckat taxonomiarbete kommer finansieringsmöjligheter att försämras i form av högre avkastningskrav från investerare, ökade räntor på lånat kapital samt avsaknad av möjlighet till grön finansiering. Företag med ett lyckat taxonomiarbete kommer däremot få fler konkurrensfördelar, bl.a. bättre finansieringsmöjligheter.

Mindre företag: Alla företag kommer indirekt påverkas av EU Taxonomi, speciellt mer investeringsberoende verksamheter. Investerare och finansinstitut som i sin tur också omfattas av EU Taxonomi och TFCD regelverken arbetar redan med att fylla ut sina portföljer med hållbara investeringar. Alla företag oberoende av storlek som lyckas bevisa att de är hållbara, kommer vara attraktiva för dessa investerare och kommer kunna få grön finansiering.

Många aktörer som inte omfattas av EU Taxonomi pga. storlek väljer att rapportera enligt regelverket för att kunna få finansieringsfördelar och marknadsföring av sitt hållbarhetsarbete. 

Många aktörer som inte omfattas av EU Taxonomi pga. storlek väljer att rapportera enligt regelverket för att kunna få finansieringsfördelar och marknadsföring av sitt hållbarhetsarbete. 

Läs gärna mer om EU Taxonomin på EU Taxonomy Compass.

Med RiskMap verktyget kan du uppfylla EU Taxonomi mål 2.

Behöver du hjälp med hela EU Taxonomi – så hjälper vi gärna dig med det!

Prata med oss