EU Taxonomi

Tillsammans med RiskMap

EU TAXONOMI och andra direktiv

EU-taxonomi är en central komponent i EU:s gröna omställning, som styr investeringar mot hållbarhet. Utformad för att anknyta till Parisavtalet, är taxonomin en katalysator för att nå klimatneutralitet senast 2050. Med dess koppling till Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) stärks ansvar att transparent rapportera sina hållbara aktiviteter, vilket skapar en holistisk ram för gröna investeringar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BEHÖVER DU HJÄLP MED TAXONOMI?

RiskMap hjälper er att uppfylla EU-taxonomi mål 2 ”Anpassning till klimatförändringar” via tjänstepaket Steg 1 och Steg 2.

Detta bidrar inte bara till förenklad efterlevnad av CSRD och SFDR utan också optimerar er rapporteringsprocess.

Vi är även tillgängliga för att assistera med övriga mål inom EU-taxonomi och säkerställa efterlevnad av CSRD och SFDR samt rapportering.

Från och med den 1 januari 2022 är EU Taxonomin en drivande kraft bakom en hållbar finansmarknad. Detta regelverk kräver att aktörer som strävar efter att bli klassificerade som hållbara måste integrera taxonomin i sin årsredovisning. Det är inte nog att bara visa på ett väsentligt bidrag till minst ett av EU taxonomins sex miljömål; verksamheten måste också bevisa att den inte skadar något av målen och uppfyller etablerade minimumkrav. Denna process kompletteras av CSRD och SFDR, som ytterligare förstärker kraven på transparens och ansvarsfullhet i rapporteringen, och säkerställer att företagens hållbarhetsinformation är tillförlitlig och jämförbar över hela EU.

EU TAXONOMINS SEX MILJÖMÅL:

1.Begränsning av klimatförändringar

2.Anpassning till klimatförändringar  (RiskMap-verktyget hjälper dig att uppnå detta målet)

3.Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

4.Övergång till cirkulär ekonomi

5.Förebyggande och begränsning av föroreningar

6.Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

AKTÖRER SOM OMFATTAS AV EU-DIREKTIV

Investerare och Finansiella Institutioner:

SFDR ställer krav på ett brett spektrum av finansiella aktörer, inklusive förvaltningsbolag, pensionsfonder, försäkringsbolag, investeringsrådgivare, och kreditinstitut. Dessa krav varierar beroende på storleken och typen av de finansiella produkterna som erbjuds, med större aktörer som möter mer omfattande rapporteringskrav för hållbarhetsrisker och påverkan.

Företag som täcks av icke-finansiell rapportering:

Företag omfattas av CSRD och måste redovisa sin efterlevnad av EU-taxonomi. Kraven skärps gradvis, och fler aktörer kommer att behöva uppfylla dessa standarder:

 • År 2024: Stora företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering måste uppfylla minst två av följande tre kriterier:
 1. Minst 500 anställda.
 2. Nettoomsättning på 40 miljoner euro.
 3. Tillgångar på 20 miljoner euro.
 • År 2025: Stora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier:
 1. Minst 250 anställda.
 2. Nettoomsättning på 40 miljoner euro.
 3. Tillgångar på 20 miljoner euro.
 • År 2026: Börsnoterade små och medelstora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier:
 1. Över 10 anställda.
 2. Nettoomsättning över 700 000 euro.
 3. Tillgångar över 350 000 euro.
 • År 2028: Företag utanför EU som har minst ett dotterbolag eller en filial i EU och en nettoomsättning i EU på 150 miljoner euro.

BRANSCHER SOM OMFATTAS AV EU TAXONOMIN

EU Taxonomin omfattar dem flesta stora branscher, allt från skogsbruk och energi till finans, bygg- och fastighet med flera. Inom bygg- och fastighetsbranschen utvärderas företag med verksamhet inom följande:

 • Nybyggnation
 • Renovering
 • Installationer med inverkan på energiprestanda
 • Förvärv av byggnader och befintliga byggnader

SÅ KOMMER EU-DIREKTIVEN PÅVERKA DIG

Stora företag: EU Taxonomin, i samarbete med Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), kommer att ha en väsentlig inverkan på stora börsnoterade företag. Genom framgångsrikt arbete med taxonomin och efterlevnad av CSRD kan företagen uppnå fördelaktiga finansieringsvillkor, inklusive lägre avkastningskrav från investerare och tillgång till grön finansiering. Om man däremot inte uppfyller dessa standarder kan det leda till högre finansieringskostnader och begränsad tillgång till hållbara investeringsflöden.

Mindre företag: Även om mindre företag inte direkt omfattas av CSRD och EU-taxonomi, kommer de indirekt att påverkas av investerare som är skyldiga att följa SFDR-kraven. Dessa investerare måste bedöma hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut, vilket påverkar företag som är beroende av extern finansiering. Företag av alla storlekar som framgångsrikt kan påvisa sin hållbarhet blir därmed mer attraktiva för dessa investerare och kan därigenom förbättra sina möjligheter till finansiering.

Många aktörer som inte omfattas av EU Taxonomi pga. storlek väljer att rapportera enligt regelverket för att kunna få finansieringsfördelar och marknadsföring av sitt hållbarhetsarbete. 

Läs gärna mer om EU Taxonomin på EU Taxonomy Compass.

Med RiskMap-verktyget kan du möta kraven för EU Taxonomin och stödja efterlevnaden av både CSRD och SFDR. Om du behöver hjälp med att navigera i EU Taxonomin, CSRD eller SFDR-regelverken – vi står redo att bistå!

Prata med oss