Fysiska klimatrisker

AKUTA OCH KRONISKA RISKER

Fysiska klimatrisker – blir en allt viktigare fråga för fastighetssektorn pga. de ekonomiska risker och möjligheter de medför. Fysiska risker brukar delas in i två kategorier, akuta risker och kroniska risker. Akuta klimatrisker innefattar kortvariga risker vilka oftast uppkommer oförutsägbart till följd av ett enskilt klimat- eller väderfenomen. Kroniska klimatrisker innefattar risker som ökar över en längre tidsperiod på grund av de successiva klimatförändringarna till följd av den globala uppvärmningen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

’’RISKMAP – ETT VERKTYG FÖR LEVANDE KLIMATRISKHANTERING’’

RiskMap är ett unikt verktyg på den svenska marknaden. Här kan du visualisera och analysera dina klimatrisker genom att samla fastigheter och fysiska klimatrisker på ett och samma ställe. Förutom framåtblickande data kan du även se dagens värden, vilket gör det möjligt att jämföra två tidpunkter och därmed utvärdera förändringarna i olika klimatrelaterade scenarier. Du som kund får en obegränsad tillgång till verktyget och kan löpande undersöka klimatrisker vid potentiella förvärv, lägga till nya eller ta bort gamla fastigheter vid förändring i beståndet.

RiskMap behandlar sju fysiska risker som är aktuella för Sverige. Varje risk baseras på data från flera parametrar som utgör grunden vid värdering.

AKUTA RISKER

ÖVERSVÄMNING

ÖVERSVÄMNING: Klimatförändringar kommer öka frekvensen och magnituden av översvämningar till följd av ökad årsmedelnederbörd, mer extrem nederbörd och ett ökat vattenflöde.

Risker: Det medför fysiska risker i form av vattenintrång vilket kan leda till skador på fastigheten samt eventuella avbrott i drift.

Accordion Content
 • 100-årsflöde visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år.
 • Beräknat högsta flöde visar vilka områden som sätts under vatten när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark.

Tidsram: Nutid / 2100

Scenarier: Historisk / RCP8.5

Källa: MSB, Kommuner

SKRED, RAS OCH EROSION

SKRED, RAS OCH EROSION: Risk för skred, ras och erosion förväntas öka till följd av större nederbördsmängder, ökad avrinning och vattenflöden samt stigande havsnivåer.

Risker: Det medför fysiska risker i form av skada på fastigheten och kan även orsaka skada på andras egendom.

Accordion Content
 • Skred och ras visar var dessa tidigare ägt rum samt områden med ökad risk baserat på historiska data, markstudier och jordtypkartläggning.
 • Erosion visar var dessa tidigare ägt rum samt områden med ökad risk vid vattennära områden baserat på markstudier, och historiska data.

  Tidsram: Nutid

  Scenarier: Historisk

  Källa:  SIG och SGU

BRANDRISK

BRANDRISK: Perioderna med ökad risk för skogs- och markbränder kommer bli längre i framtiden samt starta tidigare på säsongen. För södra Sverige ökar brandrisksäsongens längd med ca 50 dagar och i norra Sverige med 10–30 dagar.

Risker: Det medför fysiska risker i form av dålig luftkvalitet, driftavbrott och även antändning av fastigheten.

Accordion Content
 • Skogsbränder visar var markbränder har ägt rum baserad på historiskdata.
 • Förändring av brandrisksäsongen visar förändring i brandrisksäsongens längd grupperad efter klimatscenarios.

Tidsram: Nutid / 2025 / 2098

Scenarier: Historisk / RCP 4,5 / RCP8,5

Källa: MSB och SMHI

TORKA

TORKA: Vattentillgången kommer att förändras i framtiden. Klimatscenarierna pekar åt minskad vattenmängd i stora delar av södra Sverige.

Risker: Det medför fysiska risker i form av förlust av flora och fauna i närområde och ökade kostnader för bevattningsbehov.

Accordion Content
 • Längsta torrperioden, sommar: Förändring av längsta sammanhängande period med högsommardagar med maxtemperatur > 25°C.
 • Markfuktighet: Beräknad förändring av medel markfuktighet i %.

Tidsram: 2040 / 2070 / 2100

Scenarier: RCP2.6 / RCP4.5 / RCP8.5

Källa:  SMHI

KRONISKA RISKER

VÄRMESTRESS

VÄRMESTRESS: Medeltemperaturen i Sverige kommer öka och perioderna med värmeböljor kommer bli allt längre.

Risker: Aktuella fysiska risker är ökat kylbehov, ökad energianvändning samt negativa hälsoeffekter pga. koppling mellan värmebölja och ökade fall av hjärtstopp.

Accordion Content
 • Årsmedeltemperaturvisar förändring av årets dygnsmedeltemperaturer
 • Sommarsmaxtemperaturvisar förändring av sommarens dygnsmaxtemperaturer
 • Värmebölja visar förändring av värmeböljans längd. Dvs förändring av den sammanhängandeperiod med medeltemperatur över 20°C

NEDERBÖRDSTRESS

NEDERBÖRDSTRESS: Översvämningarna i Sverige kommer ske oftare till följd av ökad nederbörd och kraftigare skyfall.

Risk: Aktuella fysiska risker är ökade fuktskador pga. vattenintrång samt överbelastning av avloppssystem.

Accordion Content
 • Kraftig nederbördvisar förändring av antal dygn med kraftig nederbörd (>10 mm per dygn)
 • Extrem nederbörd visar förändring av antal dygn med extrem nederbörd (>20 mm per dygn)
 • Årsmedelnederbörd visar förändring av årsmedelnederbörd i % under ett år
 • Markavrinning visar förändringav markavrinning. Avser vatten från nederbörd ochsnösmältning som inte infiltreras utan rinner ovanpå markytan

  Tidsram: Nutid / 2040 / 2070 / 2100

  Scenarier: Historisk /RCP2.6 / RCP4.5 / RCP8.5

  Källa: SMH

ÖKADE HAVSNIVÅER

ÖKADE HAVSNIVÅER: Sverige har en lång kustlinje där 8 procent av Sveriges bostads- och äganderätter är belägna inom 3 km från kusten med som mest 5 meter över havet. Flera kustområden i södra Sverige riskerar sättas under vatten.

Risker: Fysiska risker innefattar minskat fastighetsvärde, frekventa översvämningar, fuktskador, höga anpassningskostnader, driftavbrott och i värsta fall förlust av fastighet pga. ny kustlinje där fastigheter hamnar under vatten.

Accordion Content
 • Medelvattenstånd är havets genomsnittliga nivå över åren. Den visar landytor som kommer bli mer eller mindre permanent översvämmade ifall inte havet hindras från att nå dit.

  Tidsram: Nutid / 2050 / 2100

  Scenarier: Historisk /RCP2.6 / RCP4.5 / RCP8.5

  Källa: SMHI

Vill du veta mer hur RiskMap verktyget fungerar? Ta kontakt med oss för att boka en demo genomgång.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering. Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras.

Klimatförändringar sker redan nu och som fastighetsägare eller investerare har du ett ansvar att skydda dina tillgångar och värdera risker vid investering.
Därför är det viktigt att skaffa sig översikt om möjliga klimatrisker och en plan för hur dessa ska hanteras..

Ja, med RiskMap kan du klimatscreena vilken punkt som helst på kartan och även använda data vid projektering av nyproduktion eller vid planerat köp.

RiskMap använder sig av befintlig geodata och statistik för olika klimatrelaterade risker som tagits fram av svenska myndigheter som länsstyrelsen, kommuner, SMHI, MSB, SIG, SGU, mm. Vi arbetar systematiskt med uppföljning och kontroll av ny data så att du får tillgång till relevant data samlad på ett på ett och samma plats.

Steg 1: RiskMap konto har en fast årsavgift samt engångskostnad per tillagd fastighet. Priset anpassas efter antal fastigheter i kundens bestånd.
Steg 2: Klimatriskrapport för hela beståndet har en fast avgift på 17 995 kronor per rapport samt en fast avgift per fastighet. Pris per fastighet anpassas efter antal fastigheter som ska ingå i rapporten.
Steg 3: Fördjupad klimatriskanalys debiteras per timme mot offert.
Steg 4: Alla andra tjänster debiteras per timme mot offert.
När du tecknar 3 års / 5 års avtal får du 5% / 10% rabatt på steg 1 och steg 2. För mer information – se PRISER.

Skicka förfrågan med passande tider till info@riskmap.se, så hör vi av oss snarast!

Bekräftelsemejl skickas till den e-postadress som du anger vid beställning. Om du inte har mottagit bekräftelsemejl, börja med att kolla din skräppost. Om den inte finns där kan du kontakta oss på info@riskmap.se, så hjälper vi dig.

Steg 1: Beräknad tid för att du ska få ditt eget RiskMap login med hela fastighetsbeståndet tillagd är 5 arbetsdagar.

Steg 2: Leverans av klimatriskrapport är mellan 2–6 veckor. Tidsvariation beror på fastighetsbeståndets storlek, spridning samt omfattningen av aktuella risker.

Steg 3: Leveranstiden av fördjupad klimatriskanalys specificeras i offerten.

Intyget gäller för det datumet den utfärdats. Det syftar till att ge en översiktlig bild över fastighetsbeståndets utsatthet för olika klimateffekter och risker, kopplat till klimatförändringar baserat på data vi besitter i dagsläget. För att dina fastigheter ska vara säkra, rekommenderar vi dig att arbeta kontinuerligt med klimatanpassning – det är därför vi kallar RiskMap för ett levande verktyg där du löpande kan lägga till nya fastigheter och få tillgång till aktuell klimatdata.

Ja, i dem flesta fall kan du uppfylla max-krav (Väsentligt bidra) genom att ta steg 1: klimatscreening och steg 2: klimatriskrapport i situationer där det inte finns några större klimatrisker inom fastighetsbeståndet. Ifall det finns fastigheter med större klimatrisker kommer även steg 3: fördjupad klimatriskanalys och ev. anpassningsåtgärder behöva vidtas för att klara EU: Taxonomi Mål 2 kraven.

Ja. Skicka din förfrågan till info@riskmap.se, så skickar vi ut rapporten igen i mån av tid.

RiskMap är ett flexibelt verktyg där vi kan skräddarsy innehållet efter dina behov. Om du redan använder GIS inom verksamheten kan vi hjälpa dig att flytta data från ditt befintliga GIS-verktyg till RiskMap – så all data blir tillgänglig via webben samlad på ett och samma ställe. Hör av dig ifall du har några funderingar!

Prata med oss